Béc cắt Plasma ESAB PT-20AM

0₫

Mô tả

Công ty TNHH LECI là đại diện phân phối của hãng Centricut tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm Plasma của các hàng ESAB®Kjellberg®Kaliburn®Komatsu®Koike® and Victor-Thermal Dynamics®

System: PCM®-100, PCM-875, PCM-1125 and ESP®-100i


Centricut P/NOEMDescriptionMOQ
1 L39-447
21447
Heat shield, 50 amp
1
L39-326
21326
Heat shield, 70–100 amp
1
2 C39-330*
21330
Nozzle, 50 amp
5
C39-329*
21329
Nozzle, 70 amp
5
C39-328*
21328
Nozzle, 100 amp
5
3 C39-150*
21150
Electrode
5
4 L39-373
21373
Insulator
1

L39-374
21374
Baffle tube
1
5 L39-332
21332
Electrode holder assembly (includes L39-374)
1
6 L39-359
21359
PT-20AM torch body assembly
1


Bình luận

Sản phẩm khác